Algemene voorwaarden van Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijnherroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. EU: de Europese Unie;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de gebruiker ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dat als bijlage 1 aan deze algemene voorwaarden is gehecht;
 8. Gebruiker: Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de gebruiker.

Artikel 2 - Identiteit van de gebruiker

Naam gebruiker:
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH

Adres:
Rungedamm 35
21035 Hamburg
Duitsland

24u-tel.: +31 70 7111 500
E-mail: service@louis.nl

WEEE-registratienummer: RL 00 03 76 33

Bankgegevens:
HypoVereinsbank AG – Hamburg
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE 86 2003 0000 0000 3014 08

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen gebruiker en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de gebruiker voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de gebruiker zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De gebruiker is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de gebruiker niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Gebruiker kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  a. de prijs inclusief belastingen;
  b. de eventuele kosten van verzending;
  c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de gebruiker de prijs garandeert;
  g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  h. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  i. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; en
  j. de gedragscodes waaraan de gebruiker zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt de gebruiker de consument onverwijld langs elektronische een ontvangstbevestiging. Zolang de gebruiker de ontvangstbevestiging niet naar de gebruiker heeft gestuurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web- en betalingsomgeving.
 3. De gebruiker kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De gebruiker zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 5. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  a. het bezoekadres van de vestiging van de gebruiker waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; en
  e. het modelformulier, mits herroeping niet is uitgesloten.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
 2. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de gebruiker retourneren, conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,kenbaar te maken aan de gebruiker. Het kenbaar maken dient de consument te doen door de gebruiker middels een duidelijke verklaring te informeren via de e-mail of per brief. De consument kan daarvoor eveneens gebruik maken van het modelformulier (bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden).
 5. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 6. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de gebruiker de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 7. Indien de consument na afloop van de genoemde 14-dagen termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 7 - Gevolgen van de herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt de gebruiker de kosten van de retourzending van de producten binnen Nederland.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de gebruiker dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. De terugbetaling geschiedt in hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Artikel 8 - Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de gebruiker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. overeenkomsten voor de levering van producten, wanneer deze na de levering op grond van hun geaardheid onlosmakelijk met andere goederen werden vermengd;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de gebruiker geen invloed heeft;
  f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; en
  g. overeenkomsten voor de levering van verzegelde producten die omwille van de bescherming van de gezondheid of hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn, wanneer hun verzegeling na de levering werd verwijderd.

Artikel 9 - Uitgebreid teruggaverecht als extra service van de gebruiker

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Kundendienst
21027 Hamburg
Duitsland

 1. De consument kan elk bij de gebruiker gekocht product binnen twee jaren (vanaf de datum van de aankoopbon), wanneer het product nog compleet, nieuw (ongebruikt), origineel verpakt en niet vuil is, omruilen of tegen restitutie van de koopprijs teruggeven. Indien de op dat moment geldende verkoopprijs lager is, wordt enkel dit lagere bedrag gerestitueerd.
 2. De consument dient bij alle retourzendingen de aankoopbon bij te voegen. Op het retourformulier kan de consument de reden van teruggave aan worden gegeven. Dit is niet verplicht, maar wel gewenst. Het adres voor uw retourzending luidt:
 3. Dit is een bijzondere service die verder gaat dan de wet voorschrijft. Door dit uitgebreide teruggaverecht blijven de wettelijke rechten van de consument onverminderd van kracht.
 4. Uitgezonderd van dit uitgebreide teruggaverecht zijn alle producten die vermeld zijn in artikel 8 van deze algemene voorwaarden, waaronder onder meer boeken, video's, landkaarten, cd's, dvd's en informatiedragers, software (vanwege de actualiteit), accu's (vanwege hun veroudering, ook wanneer ze niet worden gebruikt) en alle producten voor eenmalig gebruik.

Artikel 10 - De prijs, verzendkosten en betaalmethodes

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De gebruiker mag de prijs van producten binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst verhogen indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. De consument heeft in dat geval de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. De in het aanbod van producten zijn inclusief nederlandse btw en exclusief verzendkosten. Aangezien btw-tarieven variëren van land tot land, kunnen de prijzen die worden aangerekend, afwijken van de genoemde onlineshop van de gebruiker en in lopende reclame op het moment van het plaatsen van een bestelling.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. De gebruiker is in dat geval niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 5. De verzendkosten voor Nederland bedragen € 6,99 voor een pakket van maximaal 30 kg. Voor elke extra 30 kg wordt er € 6,99 bij de prijs gerekend.
 6. De gebruiker hanteert verschillende betaalmethoden, waaronder IDEAL, PayPal, Vooruitbetaling per bankoverschrijving en per creditcard. Voorwaarden en uitleg over deze verschillende betaalmethodes staan vermeld op de website van de gebruiker, zie https://www.louis.nl/service/kaufen-und-versenden/zahlungsarten.

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

 1. De gebruiker staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de gebruiker, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de gebruiker kan doen gelden.
 3. De gebruiker verstrekt aan de consument een garantieperiode van twee jaren. De tweejaarstermijn vangt aan op het moment dat de producten aan de consument zijn geleverd.
 4. Indien de geleverde producten gebreken vertonen, heeft de consument het recht van de gebruiker te eisen dat de gebreken kosteloos worden hersteld. Het is aan de gebruiker of de geleverde producten kosteloos worden vervangen of gerepareerd.
 5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen vier (4) weken na levering aan de gebruiker schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 6. De garantie geldt niet indien:
  a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de gebruiker en/of op de verpakking behandeld zijn;
  c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het thuisadres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Het opgegeven adres mag geen postadres zijn, omdat de gebruiker geen producten levert aan een postadres.
 3. De gebruiker zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de gebruiker het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. De gebruiker zal in geen geval een vervangend product sturen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de gebruiker tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de gebruiker bekend gemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de gebruiker te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de gebruiker is gewezen op de te late betaling en de gebruiker de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de gebruiker gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling van de aankoopprijs eigendom van de gebruiker. Tot dan verplicht de consument zich ertoe zorgvuldig om te gaan met de producten, de producten niet te verkopen of de eigendom van de producten niet over te dragen.
 2. In geval van pogingen van derden, meer bepaald deurwaarders, tot inbeslagname van de producten, dient de consument erop te wijzen dat de producten eigendom zijn van gebruiker en dient de consument de gebruiker onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen zodat de gebruiker haar eigendomsrechten kunnen uitoefenen.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de gebruiker en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De gebruiker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Deze klachtprocedure staat op de website van de gebruiker onder de volgende link vermeld https://www.louis.nl/service/rund-ums-einkaufen/ruecksendung-reklamation#reklamation.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de gebruiker.
 4. De Europese Commissie stelt voor consumenten een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting ter beschikking onder de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Een geschil wordt door voornoemde geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de gebruiker heeft voorgelegd.
 6. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 7. Onze shop www.louis.nl draagt het keurmerk EHI Geprüfter Online-Shop. Om dit keurmerk te behouden, worden wij regelmatig door het EHI Retail Institute GmbH gecontroleerd op de inachtneming van de criteria van de EHI-gedragscodex. U kunt de gedragscodex via deze link bekijken: https://ehi-siegel.de/shopbetreiber/ehi-siegel/pruef-kriterien-bedingungen/pruef-kriterien/.

Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. De gebruiker is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
 2. De gebruiker zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de consument toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de consument in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 17 - Privacy en Cookie Statement

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Middels dit privacy statement laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst verzamelen wij persoonlijke gegevens van u. Dit privacy beleid is van toepassing op de overeenkomst die u met Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH sluit. U dient zich ervan bewust te zijn dat Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Bestelling van onze producten
Wanneer u een of meerdere producten via onze webshop koopt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de producten aan u te kunnen leveren en u - indien van toepassing- een factuur te kunnen sturen. Wij beschermen uw gegevens met een veilige SSL-verbinding. Sleutellengte: RSA 2048 bit/128 bit. De gebruikersgegevens worden, afhankelijk van de functionaliteit van de browser, versleuteld door maximaal RC4 128 Bit, Triple-DES 168 bit of AES 256 bit.

Deze gegevens worden versleuteld:

Alle gegevens ingevoerd/gebruikt tijdens het bestelproces, bijv. Uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, etc.), gekozen betaalmethode en creditcard- en rekeninginformatie.

Uw gegevens die zijn vereist voor het verwerken van uw bestelling kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven die voor dit doel met ons samenwerken. Deze bedrijven kunnen drukkerijen, logistieke ondernemingen of aanbieders van e-maildiensten zijn. Alle persoonlijke gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Wij verkrijgen informatie over uw betalingsgeschiedenis en kredietwaardigheid op basis van wiskundige/statistische methoden die gebruikmaken van adresgegevens van Experian Nederland BV, Kantoorgebouw´t Schip, Verheeskade 25, 2521 BE Den Haag (voor klanten in Nederland), Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Cookies
Tijdens uw bezoek aan onze onlineshop worden zogenaamde cookies op uw computer opgeslagen.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Naast de deelname aan onze prijsspel bieden wij u extra kosteloze services zoals een nieuwsbrief en een gepersonaliseerde servicepagina op onze onlineshop (MyLouis) aan. Indien u niet langer gebruik wenst te maken van deze services, kunt u deze te allen tijde stopzetten. Ook als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH

Klantenservice
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamburg
Tel.nr: +49 70 711 150 0
E-mail: order@louis.de

Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 134 260
Btw-nr.: DE 30 12 32 54 7

Artikel 16 - Sancties tegen de Russische Federatie

Verbod op export of wederverkoop van bij ons gekochte goederen naar het grondgebied van de Russische Federatie. Als onderdeel van de sancties van de Europese Unie tegen de Russische Federatie is de export van verschillende goederen naar het grondgebied van de Russische Federatie met bedreiging van straf verboden. Wij willen u als koper van de door ons aangeboden goederen erop wijzen dat wij de wederverkoop of overdracht van alle bij ons gekochte goederen naar het grondgebied van de Russische Federatie verbieden.

Bijlage 1

Voorbeeldherroepingsformulier

Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
(Let op: U bent niet verplicht op dit formulier te gebruiken – wij verwijzen in dit kader naar artikel 6 lid 4 van deze algemene voorwaarden.)

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamburg, Duitsland

E-mail: info@louis.de

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende artikelen:

(omschrijf de artikelen hier nauwkeurig)

Besteld op… (*)/ontvangen op… (*)

Naam van consument:
Adres van consument:

Handtekening van consument (alleen bij mededeling op papier):

Datum:

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Status 09/2021, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar