Privacyverklaring

4.1.1. Bestelling

1. Algemeen

Hieronder willen wij onze plicht nakomen en u informeren over uw rechten en over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is vanaf 25 mei 2018 van kracht en schrijft in detail voor welke informatie over de verwerking van persoonsgegevens de klanten of betrokkenen ter beschikking moet worden gesteld. Wij voldoen graag aan deze wettelijke verplichting.

Voor zover nodig worden deze aanwijzingen bijgewerkt, op www.louis.nl/datenschutz gepubliceerd en kunnen door u worden bekeken.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordel─│ke autoriteit voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Duitse wet gegevensbescherming is

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamburg
Duitsland

Tel.: 070 7111 500
E-Mail: service@louis.nl

(hierna: Louis).

3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen over de gegevensbescherming neemt u contact op met datenschutz@louis.de
Wij worden geadviseerd en ondersteund door de externe functionaris voor gegevensbescherming Wolfgang Mengel - www.das-beratung.de.

4. Verzamelen, verwerken en opslaan van de gegevens

Privacy en gegevensbescherming zijn voor ons erg belangrijk. Daarom houden wij ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens strikt aan de wettelijke voorschriften. Principieel verwerken wij alleen die gegevens die wij van u rechtstreeks op grond van onze zakelijke relatie met u of voor het opbouwen van een dergelijke relatie van u krijgen. Dit gebeurt, wanneer u met ons een overeenkomst sluit, een offerte aanvraagt, een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, een klantrekening aanmaakt, aan een prijzenspel deelneemt, ons wijzigingen van uw gegevens meedeelt, een verzoek aan ons richt of met vragen of reclamaties over een bestelling contact met ons opneemt. Deze gegevens worden door onze dienstverleners uitsluitend gebruikt voor het vervullen van hun taak. Een ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en dit gebeurt dan ook niet bij de door ons hiermee belaste dienstverleners.

Wanneer wij gegevens bij derden over u verzamelen, dan is dit uitdrukkelijk genoemd in de onderstaande beschrijvingen van de verwerkingsprocessen.

4.1. Verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om v├│├│r de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (art. 6 lid 1b AVG)

4.1.1. Bestelling

Voor het verwerken van een bestelling verzamelen en slaan wij de noodzakelijke persoonsgegevens op voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Bij deze gegevens gaat het om fundamentele persoonsgegevens zoals bijv.: voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail. Voor verzending van de artikelen worden uw gegevens doorgegeven aan pakketdiensten. Als u kopen op rekening kiest, dan wordt uw kredietwaardigheid gecontroleerd.

Uw gegevens die zijn vereist voor het verwerken van uw bestelling, waaronder die voor onze betreffende afrekening met onze dienstverleners, geven wij aan andere bedrijven door die voor dit doel met ons samenwerken. Deze bedrijven kunnen drukkerijen, logistieke ondernemingen, aanbieders van e-maildiensten, dienstverleners voor het personaliseren van producten of externe betalingsdienstverleners zijn. In het geval van de selectie van creditcardbetaling, IDEAL of Paypal-betaling worden uw bestelgegevens voor de uitvoering van de betaling aan de respectieve betalingsdienstaanbieder doorgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) b Algemene verordening gegevensbescherming. Alle persoonsgegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Informatie voor het verifi├źren van uw adres winnen wij in bij infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden (voor klanten in Duitsland en Zwitserland), Credify Informationssysteme GmbH, Gumpendorfer Stra├če 21, 1060 Wenen (voor klanten in Oostenrijk), Experian Nederland BV, Kantoorgebouw┬┤t Schip, Verheeskade 25, 2521 BE Den Haag (voor klanten in Nederland). 

Voor dit doel verstrekken wij de hiervoor vereiste gegevens (uw volledige namen, uw adres en evt. uw geboortedatum) aan de vermelde bedrijven. Deze bedrijven gebruiken de gegevens vervolgens ook voor de verificatie van adressen resp. identiteitscontroles tegenover andere bedrijven alsmede voor overeenkomstige scoring-toepassingen. Bij scoring worden op basis van mathematisch-statistische methoden waarschijnlijkheidswaarden voor bepaald, toekomstig gedrag berekend, waarbij gebruik wordt gemaakt van overeenkomstige gegevens. Uw belangen worden hierbij door ons beschermd.

Aankoopbewijzen worden om boekhoudrechtelijke redenen conform de wettelijke termijn (6 of 10 jaar) bewaard.

4.2. Verwerking op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG)

4.2.1. Aanmaken van een klantrekening en verzending van nieuwsbrief

Bij het aanmaken van een klantrekening in onze onlineshop geeft u uw e-mailadres, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en geboortedatum op. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact op te nemen met u over uw rekening of uw transacties. Uw gegevens worden in onze klantendatabase opgeslagen en op uw verzoek gewist (zie punt 9).

Wanneer u de verzending van de nieuwsbrief via onze onlineshop activeert, dan gebeurt dit middels de zogenoemde double-opt-in-methode. Dat betekent: v├│├│r de verzending van de eerste nieuwsbrief sturen wij u een bevestigingsmail waarin u opnieuw wordt gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u dit bevestigt via de link in deze mail, dan sturen wij u onze nieuwsbrief toe. Voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruiken wij de tool van een Duitse dienstverlener. Wij gebruiken persoonsgegevens die op het gebruik van de nieuwsbrief betrekking hebben, zowel voor statistische doeleinden als om de lezer m.b.t. bedrijfsspecifieke informatie, producten en diensten evenals reclamedoeleinden van ons bedrijf optimaal aan te spreken. U kunt de nieuwsbrief op elk moment gratis opzeggen met behulp van de daarvoor bestemde link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt hiervoor ook per e-mail of post contact opnemen met de onder punt 9 vermelde adressen.

4.2.2. Deelname aan prijzenspellen

Bij prijzenspellen gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over een eventuele prijs en om reclame te maken voor onze aanbiedingen. Uw gegevens worden in onze klantendatabase opgeslagen. Gedetailleerde aanwijzingen vindt u in onze deelnamevoorwaarden bij het betreffende prijzenspel. Door uw deelname aan het prijzenspel te versturen geeft u uw toestemming voor de gegevensverwerking voor het hierboven genoemde doel. Natuurlijk wissen wij uw gegevens op uw verzoek. Uiterlijk na drie jaar worden deze gegevens gewist.

4.2.3. Aanvragen van de LouisCard

Wanneer u onze kortingkaart, de LouisCard, aanvraagt, registreren wij uw fundamentele persoonsgegevens (waaronder bijv. naam, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres) en slaan deze in onze klantendatabase op. Voor de verzending van de LouisCard geven wij uw adres door aan onze dienstverlener Boyens direct mail GmbH & Co. KG die in Marne gevestigd is. Uw gegevens worden daarbij niet bij de dienstverlener opgeslagen.

4.3. In het kader van belangenafweging (art. 6 lid 1f AVG)

Uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is, verwerken wij uw gegevens buiten de eigenlijke uitvoering van een overeenkomst of een aanvraag voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of derden onder de volgende omstandigheden:

 • Opmerkingen over videobewaking in onze winkels zoals aldaar vermeld
 • direct marketing naar klanten in ons bestand
 • waarborging van de IT-veiligheid in het bedrijf
 • verhindering en opheldering van mogelijke strafbare feiten
 • maatregelen voor de verdere ontwikkeling van diensten
 • maatregelen voor management control
 • reclame en marketingmaatregelen, voor zover u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt
 • gepseudonimiseerde opslag van gegevens via cookies

Om een uniforme klantencommunicatie te waarborgen en een coherente, consistente database te kunnen bijhouden, voegen wij gastbestellingen van reeds geregistreerde klanten samen met deze klantaccount. Samenvoeging vindt plaats zodra reeds bij ons bekende gegevens worden gebruikt (bv. e-mailadres, geboortedatum, postcode). Als u het niet eens bent met deze procedure, neem dan contact op met service@louis.nl voordat u uw bestelling afrondt.

4.3.1. Nieuwsbrief via e-mail voor klanten in ons bestand

Wanneer u een product bij ons heeft gekocht, sturen wij u ter informatie eventueel ook onze nieuwsbrief via e-mail toe. Voor opt-out en verzending gelden dezelfde voorwaarden als vermeld onder punt 4.2.1.

4.3.2. Communicatie met Louis (per e-mail, telefoon, contactformulier)

Wanneer u per e-mail, telefoon of contactformulier contact opneemt met onze support, dan verzamelen wij eventueel persoonsgegevens zoals bijv. naam, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres. De gegevens dienen voor afstemming met uw opgeslagen klantgegevens en worden uitsluitend intern door medewerkers van de klantenservice gebruikt en verder verwerkt. Wij verschaffen ons in dit kader eventueel toegang tot uw klantrekening om u de noodzakelijke ondersteuning te kunnen bieden.

Bij een financiering in het filiaal behouden wij ons het recht voor een geautomatiseerde controle van uw kredietwaardigheid te verrichten.

Microsoft Bookings:

Op onze website gebruiken wij voor het online maken van afspraken de dienst Microsoft Bookings (onderdeel van Microsoft Office 365) van de aanbieder Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 (hierna: 'Microsoft'). Met deze software kan een reservering voor een afspraak ter plaatse met een filiaalmedewerkster of -medewerker van Detlev Louis Motorrad- Vertriebsgesellschaft mbH worden gemaakt. Een verbinding met deze dienst kan alleen tot stand worden gebracht wanneer u via een link resp. een knop op onze website, in een e-mailbericht of in de nieuwsbrief de online-reserveringsfunctie opvraagt. Voor het maken van een afspraak worden uw ingevoerde gegevens op het afsprakenformulier naar Microsoft verzonden. Meer informatie over de omgang met uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van Microsoft. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens met betrekking tot de dienst 'Microsoft Bookings' is art. 6, lid 1, 1e volzin, sub f) AVG (gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking). Het gerechtvaardigd belang volgt uit onze claim dat wij u een gebruikersvriendelijke website met een brede functionele omvang willen bieden en u op elk moment in staat willen stellen om, indien gewenst, snel en eenvoudig een afspraak met onze medewerkers en medewerksters te maken. Wij wijzen erop dat u voor het maken van een afspraak niet verplicht bent Microsoft Bookings te gebruiken. Wanneer u deze dienst niet wilt gebruiken, kunt u gebruikmaken van een van de andere aangeboden contactmogelijkheden om een afspraak te maken.

4.4. Ontvangers en categorie├źn ontvangers, indien niet vermeld onder punt 4.1.1 (art. 13, lid 1e, AVG)

Over landsgrenzen heen tussen de afzonderlijke Louis-maatschappijen bestaat de mogelijkheid van het uitwisselen van gegevens om bestellingen/aanvragen van klanten te bewerken.

5. Aanwijzingen m.b.t. datadiensten in de onlineshop

Wanneer u op onze website binnenkomt, worden logbestanden opgeslagen. Deze gegevens worden door ons niet toegewezen aan personen. Ook voegen wij deze gegevens niet samen met andere gegevensbronnen, noch worden deze met elkaar vergeleken. De geanonimiseerde gegevens dienen alleen voor de statistische analyse m.b.t. het bezoek aan onze internetpagina. Na de statistische analyse worden deze gegevens gewist.

5.1. Gebruikte datadiensten

Bing Ads: Deze website maakt gebruik van Bing Ads van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft"). Bing Ads maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De cookie heeft een beperkte geldigheid en dient niet voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog geldig is, kunnen Microsoft en wij zien dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Informatie die met behulp van de cookie wordt opgehaald, is bedoeld om verkoopstatistieken op te stellen. Wij vernemen het totaal aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en naar een pagina met een Conversion-Tracking-tag werden doorgestuurd. Een persoonlijke identificatie van deze gebruikers is daardoor echter niet mogelijk. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 punt f van de AVG uit het gerechtvaardigd belang bij doelgerichte reclame en de analyse van de werking en effici├źntie van deze reclame. U heeft het recht op elk moment bezwaar te maken tegen deze op artikel 6 lid 1 punt f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browsersoftware. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet volledig gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. U wordt in het vervolg niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken. Bing is gecertificeerd volgens "Privacy Shield", de overeenkomst tussen Amerika en de Europese Unie inzake gegevensbescherming, en zodoende verplicht tot naleving van de Europese privacyregels.
Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Google Ads: Deze website maakt gebruik van "Google Ads", een online-advertentieprogramma van Google Inc. ("Google"). Google Ads is een Conversion-Tracking dat ons helpt bij het beoordelen van de bezoekeracties. Zodra u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de Conversion-Tracking op uw computer opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen zodoende niet voor een persoonlijke identificatie. Bovendien hebben ze slechts een beperkte geldigheid. Voor zover de cookie actief is, kunnen wij zien dat u via een Google advertentie op onze website terecht bent gekomen. Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie. Op deze manier is het niet mogelijk dat cookies via de websites van Ads-klanten kunnen worden getraceerd. De informatie die met behulp van de Conversion-cookies wordt opgehaald, is bedoeld om Conversion-statistieken op te stellen. Hierbij vernemen wij het totaal aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en naar een pagina met een Conversion-Tracking-tag werden doorgestuurd. Daarbij ontvangen wij echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk zou kunnen worden ge├»dentificeerd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) punt f van de AVG uit het gerechtvaardigd belang bij doelgerichte reclame en de analyse van de werking en effici├źntie van deze reclame.

Remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc.: Deze website maakt gebruik van de remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Deze functie is bedoeld voor het analyseren van het gedrag en de interesses van de bezoekers. Voor de analyse van het websitegebruik, die de basis voor het maken van de op interesses afgestemde advertenties vormt, gebruikt Google cookies. Met behulp van deze cookies worden de bezoeken aan de website evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Hierbij worden geen persoonsgegevens van de bezoekers van de website opgeslagen.

Voor zover u aansluitend een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die met een hoge waarschijnlijkheid rekening houden met de tevoren opgevraagde product- en informatiegebieden. Hierbij worden uw gegevens eventueel ook naar de Verenigde Staten overgebracht. Voor het overbrengen van gegevens naar de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) punt f van de AVG uit het gerechtvaardigd belang om de bezoekers van de website doelgericht met reclame aan te spreken door voor bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op de interesses afgestemde advertenties te plaatsen, wanneer ze andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken. U heeft het recht op elk moment bezwaar te maken tegen deze op artikel 6 (1) punt f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door op de volgende link te klikken en de daar beschikbare plug-in te downloaden en installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl

Of u kunt het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (Network Advertising Initiative) op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde verdere informatie over opt-out te realiseren. Meer informatie over Google remarketing evenals de bijbehorende privacyverklaring vindt u op de volgende website: https://www.google.com/privacy/ads/

Quantum Metric: Deze website maakt gebruik van Quantum Metric, een webanalysedienst van Quantum Metric Inc ("Quantum"). Quantum maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Quantum in Duitsland en daar opgeslagen. Namens de exploitant van deze website zal Quantum deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te verlenen.

U kunt het verzamelen door Quantum voorkomen door in het algemeen bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies op onze website.

Voor meer informatie over Quantum, zie https://www.quantummetric.com/legal/privacy-policy/

Omwille van transparantie wijzen wij erop dat wij de Google Tag Manager gebruiken. Deze Manager registreert geen persoonsgegevens. De Tag Manager maakt voor ons veeleer het integreren en beheren van onze tags gemakkelijker. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere dienen voor het meten van traffic en bezoekersgedrag, het registreren van de uitwerking van online-advertenties en sociale kanalen, het inrichten van remarketing en afstemming op doelgroepen en het testen en optimaliseren van websites. Zie voor meer informatie over de Google Tag Manager https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html.

Google Marketing Platform (vormals DoubleClick by Google): Deze website blijft gebruik maken van Google's online marketing tool Campaign Manager. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties te plaatsen die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven, zodat ze niet meer dan eens kunnen verschijnen. Bovendien kan Campaign Manager cookie-ID's gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van Campaign Manager ziet en later de website van de adverteerder met dezelfde browser bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten cookies van Campaign Manager geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google met behulp van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van onze kennis: door de integratie van Campaign Manager ontvangt Google de informatie die u het betreffende deel van onze website heeft gebeld of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-service, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het voor de aanbieder mogelijk om uw IP-adres op te zoeken en op te slaan.

Bovendien stellen de gebruikte Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) cookies ons in staat om te begrijpen of u acties uitvoert op onze website nadat u toegang heeft gekregen tot of geklikt heeft op een van onze display- video-advertenties op Google of een ander platform via Campaign Manager (conversie tracking). Campaign Manager gebruikt deze cookie om de inhoud te begrijpen waarmee je op onze websites hebt gecommuniceerd om je later gerichte advertenties te sturen.

U kunt deelname aan dit traceerproces op een aantal manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, in het bijzonder door cookies van derden te onderdrukken om te voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door conversietrackingcookies uit te schakelen door uw browser in te stellen om cookies van het domein googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, te blokkeren, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) door de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties" uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling zal worden verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browsers via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites en de verwerking van deze informatie door Google verzamelt, door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is op https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en onder "Displayinstellingen", "Uitschakelingsuitbreiding campagnemanager".

Ga voor meer informatie over het Google Marketing Platform naar https://www.marketingplatform.google.com/about/ en voor het algemene privacybeleid van Google naar https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken: http://www.networkadvertising.org Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, van het DSGVO.

Google Maps: Wij gebruiken landkaarten van ÔÇťGoogle MapsÔÇŁ van de externe dienstverlener Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, om u de functie "filiaalzoeker" aan te kunnen bieden. In de Google Maps-variant die door ons wordt gebruikt, worden geen persoonlijke gegevens, behalve het IP-adres en de postcode of plaats, naar Google verzonden. Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH heeft geen invloed op deze dataoverdracht. Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de filiaallocaties die wij in de onlineshop weergeven. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 punt f) AGV.
Voor meer informatie raadpleeg het privacybeleid van Google over het gebruik van gebruikersgegevens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

RichRelevance┬«: Voor een klantgerichte vormgeving evenals de optimalisatie van onze website worden door oplossingen en technologie├źn van RichRelevance┬« geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en worden uit deze gegevens gebruiksprofielen onder pseudoniemen aangemaakt. Deze geanonimiseerde analyse van uw gebruik van onze website geeft de producten waar u interesse in had weer. Hiervoor worden cookies gebruikt die ervoor zorgen dat een internetbrowser kan worden herkend. De verzamelde gegevens worden zonder uw toestemming niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en worden ook niet samengevoegd met informatie over de persoon achter het pseudoniem. U kunt te allen tijde en met uitwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens: Opt-out.

RichRelevance┬« verzamelt en slaat gegevens in overeenstemming met de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) op en het gegevensbeschermingssysteem is gecertificeerd door de T├ťV Saarland in overeenstemming met o.a. de V4.5 gegevensbeschermingsvoorschriften en de ISO/IEC 27000 internationale norm voor systemen voor informatieveiligheidsbeheer.

Belboon: Deze website maakt gebruik van tracking cookies van belboon GmbH met het merk belboon (www.belboon.com). Zodra de bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt, wordt een cookie geplaatst. De belboon GmbH gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te achterhalen. Daarnaast maakt belboon GmbH gebruik van zogenaamde trackingpixels. Deze maken het mogelijk informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren. De door cookies en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website en de levering van reclameformaten wordt doorgestuurd naar een server van belboon GmbH en daar opgeslagen. belboon GmbH kan onder andere herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. Onder bepaalde omstandigheden kan belboon GmbH deze (geanonimiseerde) informatie doorgeven aan contractuele partners, maar de gegevens worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.

Link naar onze gegevensbescherming (https://belboon.com/en/privacy/)

Het verzamelen en gebruiken van trackinggegevens kan worden gedeactiveerd door op de volgende link te klikken:

https://x9t5he7.r.louis.nl/ts/i5538403/tsv?settrackingoptout

Door te klikken op de "tracking opt-out"-link wordt een speciale cookie geplaatst die tracking in de webbrowser van het apparaat voorkomt. De tracking zal opnieuw worden geactiveerd als de tracking opt-out cookie wordt verwijderd.

Invoeging van de Trusted Shops Trustbadge: Voor de weergave van ons Trusted Shops-keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen evenals voor het aanbod van de Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling is op deze website de Trusted Shops Trustbadge ingevoegd.

Deze dient voor de behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarwegende gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de diensten waarvoor daarmee reclame wordt gemaakt, worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 K├Âln, Duitsland.

Bij het opvragen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenoemd server-logbestand op dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het opvragen, verzonden hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het opvragen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Verdere persoonsgegevens worden uitsluitend naar Trusted Shops verzonden, voor zover u na voltooiing van een bestelling kiest voor het gebruik van Trusted Shops-producten of zich al voor het gebruik heeft geregistreerd. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten contractuele overeenkomst.

YouTube: Deze website maakt gebruik van de functie van YouTube LLC. om YouTube video's in te bedden. YouTube is een met Google Inc. verbonden bedrijf. Om de opgeslagen YouTube video's op onze website in een iFrame weer te geven, is de optie "Geavanceerde privacymodus" geactiveerd. Hierbij slaat YouTube geen informatie over de bezoekers van de website op. Zodra u een video op onze website bekijkt, wordt informatie naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door YouTube en Google, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://www.youtube.com/t/privacy.

Social Plugins: Voor de bescherming van uw gegevens gebruiken wij een technische oplossing die ervoor zorgt dat de gegevensoverdracht via Social Plugins naar de betreffende aanbieder van het sociale netwerk alleen plaatsvindt, wanneer u de Social Plugins activeert. In de uitgangstoestand van onze website zijn de geïntegreerde Social Plugins gedeactiveerd, zodat zonder een activering geen contact tot stand kan worden gebracht met de servers van de aanbieders van de sociale netwerken. Wanneer u de Social Plugins activeert door aan het einde van een website de knop van een sociaal netwerk te selecteren, gaat u daarmee akkoord met het overbrengen van uw gegevens naar de sociale netwerken. Door eerst bij de sociale netwerken uit te loggen en het wissen van de gezette cookies voorkomt u dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan onze website de over u verzamelde informatie toewijzen aan uw gebruikersaccount van het betreffende sociale netwerk. Voor zover u niet wilt dat uw verzamelde gegevens aan uw profiel op het betreffende sociale netwerk worden toegewezen, moet u zich vóór het bezoek aan onze website eerst afmelden bij het sociale netwerk. U kunt het laden van de plugins ook met add-ons voor uw browser helemaal voorkomen, bijv. met de ScriptBlocker "NoScript", te vinden op: noscript.net.

Deze website maakt gebruik van "Social Plugins" van de volgende Social-Media-aanbieders:

AanbiederContactMeer informatie
FacebookFacebook Inc., 1601 SCalifornia Ave, Palo Alto, California 94304, USA

Alle informatie over de gegevensbescherming van Facebook vindt u hier: http://nl-nl.facebook.com/about/privacy/

Facebook heeft zich onderworpen aan EU-US-Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

TwitterTwitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94043, USA

Alle informatie over de gegevensbescherming van Twitter vindt u hier: https://twitter.com/privacy

Twitter heeft zich onderworpen aan EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

PinterestPinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, IrlandAlle informatie over de gegevensbescherming van Pinterest vindt u hier: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy
YouTubeYouTube LLC, 901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, USA
Alle informatie over de gegevensbescherming van YouTube vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
5.2 Cookie-informatie
NaamBeschrijvingLevensduurDomein*PartnerCookie-type
sessionIdSessie-ID van de klant om de aangemaakte sessie in de Redis-database te identificeren en de login via de Firebird-database te behouden; geen directe opslag van de gegevensSessielouis.deLouisNoodzakelijk
_vShop-versie die momenteel door de klant wordt gebruikt3 uurlouis.deLouisNoodzakelijk
mobileDetectedApparaatherkenning (verwijst indien nodig naar mobiel domein)Sessielouis.deLouisNoodzakelijk
userTokenAnonieme ID van de gebruiker om opgeslagen gegevens uit MongoDb te laden (bijv. filiaal, ListSettings, etc.)1 jaarlouis.deLouisNoodzakelijk
AUTH_API_ANONYMOUS_TOKENAnonieme ID van de gebruiker om het winkelwagentje en het verlanglijstje permanent op te slaan10 jaarlouis.deLouisNoodzakelijk
AUTH_API_ACCESS_TOKENApparaatafhankelijk token waarmee de juistheid van de login-status wordt gevalideerd (logout indien ongeldig)Sessielouis.deLouisNoodzakelijk
AUTH_API_ACCESS_TOKEN_IDAnonieme ID voor het valideren van het toegangstokenSessielouis.deLouisNoodzakelijk
AUTH_API_REFRESH_TOKENApparaatafhankelijk token waarmee het toegangstoken kan worden vernieuwdSessielouis.deLouisNoodzakelijk
PERSISTENT_LOGINToken dat wordt gebruikt om automatisch opnieuw in te loggen nadat de sessie is verlopen (alleen beschikbaar indien de gebruiker 'Ik wil ingelogd blijven' heeft geselecteerd bij het inloggen)6 maandenlouis.deLouisNoodzakelijk
cookie-notice-acceptedCookie-melding is geaccepteerd/afgewezen6 maanden bij 
opt-in of 1 maand
bij opt-out
louis.deLouisNoodzakelijk
richrelevanceNoTrackBij opt-out worden er niet langer gegevens over je internetgebruik naar RichRelevance gestuurd en ontvang je geen gepersonaliseerde aanbevelingen meer.1 maandlouis.deRichRelevanceNoodzakelijk
myBikesGeselecteerde bikes (ID's) worden in de cookie opgeslagen10 jaarlouis.deLouisNoodzakelijk
_gaAnalyse-cookie van Google Analytics om gebruikers te onderscheiden dat we gebruiken om gegevens verzamelen over het aantal bezoeken en de user journey.2 jaarlouis.deGoogleAnalytisch
_gidAnalyse-cookie van Google Analytics om gebruikers te onderscheiden dat we gebruiken om gegevens verzamelen over het aantal bezoeken en de user journey.24 uurlouis.deGoogleAnalytisch
_gatAnalyse-cookie van Google Analytics om gebruikers te onderscheiden dat we gebruiken om gegevens verzamelen over het aantal bezoeken en de user journey.1 minuutlouis.deGoogleAnalytisch
ajs_anonymos_idAnonieme gebruiker-ID voor https://segment.com/1 jaarlouis.deSegmentAnalytisch
ajs_user_id 1 jaarlouis.deSegmentAnalytisch
_gcl_awWordt gebruikt door Google Conversion Linker om klikgegevens op te slaan en ervoor te zorgen dat conversies effectief worden gemeten.3 maandenlouis.deGoogleMarketing
_gac_UA-47742825-8Deze cookie wordt gebruikt om te identificeren of een advertentie succesvol is, bijvoorbeeld of er een bestelling is geplaatst of er een contactverzoek is gedaan.3 maandenlouis.deGoogleMarketing
RichRelevanceSessionRegistreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker herkent. 
Deze ID wordt voor personalisatie gebruikt.
6 maandenlouis.deRichRelevanceMarketing
rr_rcsDient voor personalisatie van de onlineshop.1 jaarlouis.deRichRelevanceMarketing
_gcl_auWordt gebruikt door Google Conversion Linker om klikgegevens op te slaan en ervoor te zorgen dat conversies effectief worden gemeten.3 maandenlouis.deGoogleMarketing
NIDGoogle gebruikt deze cookies om voorkeuren van klanten op te slaan en om advertenties op websites van Google af te stemmen op de behoeften van de klant op basis van recente zoekopdrachten en interacties.6 maandengoogle.comGoogleMarketing
ANIDGoogle gebruikt deze cookies om voorkeuren van klanten op te slaan en om advertenties op websites van Google af te stemmen op de behoeften van de klant op basis van recente zoekopdrachten en interacties.1 jaargoogle.comGoogleMarketing
1P_JARAdvertising-cookie van Google voor user-tracking en doelgerichte reclame.1 maandgoogle.comGoogleMarketing
IDEDeze cookie wordt door Google Doubleclick gebruikt om online advertenties opnieuw aan te bieden, te optimaliseren, te rapporteren en toe te wijzen.1 jaardoubleclick.netGoogleMarketing
DVGoogle gebruikt deze cookie om advertenties te optimaliseren10 minutengoogle.comGoogleMarketing
CONSENTSlaat de toestemming voor Google Cookies op Tot 1-1-2038google.comGoogleNoodzakelijk
cookieSlaat de advertentiepartner op45 dagenlouis.deLouisMarketing
__gadsDeze cookie wordt door Google Doubleclick gebruikt om online advertenties opnieuw aan te bieden, te optimaliseren, te rapporteren en toe te wijzen.18 maandenlouis.deGoogleAdsMarketing
_uetsidMicrosoft Bing Ads UET (Universal Event Tracking) tracking-cookie die voor gerichte reclame wordt gebruikt.30 minutenlouis.deBingMarketing
MUIDTracking-cookie voor User Identifier gebruikt door Microsoft Bing Ads om ons te helpen geldige klikken voor gerichte reclame te tellen.390 dagen.bing.comBingMarketing
MUIDBTracking-cookie voor User Identifier gebruikt door Microsoft Bing Ads die voor gerichte reclame wordt gebruikt.390 dagenbat.bing.comBingMarketing
tsvDeze cookie wordt geplaatst wanneer een advertentiecreatief is vertoond. Deze cookie bevat een cookie-ID en een lijst met gegevens over het laatst bekeken contactmoment - waaronder een tijdstempel, verwijzende URL en een individuele identificatie voor elke advertentie, het marketingkanaal, de uitgever en de website van de uitgever. louis.deBelboonMarketing
tscDeze cookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentiecreatief klikt. Deze cookie bevat een cookie-ID en een lijst met gegevens over het laatste klikmoment, waaronder een tijdstempel, verwijzende URL, shopsysteem-ID en een individuele identificatie voor elke advertentie, het marketingkanaal, de uitgever en de website van de uitgever. louis.deBelboonMarketing
trackingoptoutDeze cookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker op de afmeldingslink klikt, zodat de tracering voor dit apparaat wordt gedeactiveerd. louis.deBelboonMarketing

*Het domein van onze cookies is afhankelijk van de bezochte website van Louis (louis.de, louis.eu, m.louis.eu, ...)

6. Gevolgen bij het niet beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de in de EU geldende AVG en de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) evenals alle andere belangrijke wetten verwerkt.

De door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens hebben wij nodig voor het afsluiten van de overeenkomst. Het afsluiten of het beschikbaar stellen van een dienst of het verzenden van uw artikelen is zonder het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens niet mogelijk!

7. Doorgeven aan derde landen (art. 13 + 14 lid 1f AVG)

Doorgeven van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vindt plaats zoals hierna beschreven.

Voor het beschikbaar stellen van de inhoud en voor de lastverdeling voor onze onlineshop gebruiken wij het Content Delivery Network (CDN) van Akamai. Vanwege de soort dienstverlening van Akamai kunnen gegevens van de bezoekers van onze websites in enkele gevallen worden doorgegeven naar derde landen buiten de EU/EER. Met Akamai als dienstverlener die is gevestigd in de VS en waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie (Privacy Shield)), hebben wij een dienovereenkomstige overeenkomst voor de behartiging van de rechten van betrokkenen voor onze klanten gesloten.

Voor sommige programmeringsservices gebruiken wij IT-teams in Servi├ź. Voor Servi├ź is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, daarom hebben wij een contract met standaardcontractbepalingen met de dienstverlener.

In het geval van klanten die een bestelling in onze onlineshop vanuit een land buiten de EU of EER hebben geplaatst, worden persoonsgegevens doorgegeven aan de bestellanden voor de uitvoering van de overeenkomst, voor zover dit voor de bewerking van de bestelling noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is.

8. Periode van opslag (art. 13 lid 2a AVG)

Voor zover niet zoals boven aangegeven precies genoemd, slaan wij als verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens uw persoonsgegevens uitsluitend op voor de periode die voor het bereiken van de opslagdoelstelling nodig is of overeenkomstig de voorschriften, wetten en richtlijnen van de Europese wetgever of de nationale wetten.

Is de door de wetgevers voorgeschreven opslagtermijn verstreken of is de noodzaak van de opslag vervallen, dan worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften afgeschermd of gewist.

De periode van opslag blijkt uit de looptijd van onze overeenkomsten, op grond van wettelijke verjaringstermijnen, die volgens het Duits burgerlijk wetboek (BGB) doorgaans drie jaar duren, of gedetailleerde richtlijnen uit de Duitse wet inzake rijksbelastingen, het Duitse wetboek van handel en andere wettelijke voorschriften.

Wanneer u wenst dat uw klantrekening wordt gewist, worden de daar beschikbare gegevens ook in het kader van onze back-ups binnen tien jaar volledig van onze informatiedragers gewist.

9. Rechten van betrokkenen (recht van inzage, rectificatie, beperking en bezwaar conform art. 13 lid 2b AVG)

U kunt uw door de wetgever verleende rechten op elk moment doen gelden. Dit zijn voornamelijk de volgende rechten:

 • recht van inzage (art. 15 AVG)
 • recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • recht op wissing (art. 17 AVG)
 • recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

U heeft het recht om op elk moment inzage te krijgen in uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Eveneens heeft u het recht op rectificatie, afscherming of, afgezien van de voorgeschreven opslag van gegevens voor de bedrijfsvoering, wissing van uw persoonsgegevens. Uw verzoek om inzage wordt door ons in versleutelde vorm beantwoord om de gegevensbescherming te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat er op elk moment rekening kan worden gehouden met een afscherming van gegevens, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een lockbestand ter beschikking worden gesteld. U kunt ook de wissing van de gegevens verlangen, voor zover er geen wettelijke archiveringsverplichting bestaat. Voor zover een dergelijke verplichting bestaat, schermen wij uw gegevens desgewenst af. U kunt wijzigingen of het intrekken van een toestemming door een dienovereenkomstige mededeling aan ons met werking voor de toekomst uitvoeren.

Natuurlijk verstrekken wij u daarnaast altijd informatie over de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens. Graag rectificeren of wissen wij deze ook op uw verzoek, voor zover wettelijke bewaarplichten dit niet in de weg staan. Aanvragen m.b.t. inzage, rectificatie of wissing van gegevens kunnen als volgt worden ingediend:

per post:
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH

- Datenschutz-

Rungedamm 35
21035 Hamburg
Duitsland

Wij willen u er volledigheidshalve hier op wijzen dat er wat betreft het recht van inzage of wissing conform ┬ž┬ž 34 en 35 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) beperkingen kunnen zijn.

10. Recht van intrekken van toestemming (art. 13 lid 2c AVG)

U heeft het recht uw aan ons verleende toestemmingen voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken. Meer hierover vindt u in het onderste kader: Recht van bezwaar conform art. 21 AVG:

Recht van bezwaar conform art. 21 AVG

U heeft het recht uw aan ons verleende toestemming m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Ook wanneer wij uw gegevens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen verwerken, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking, voor zover uit uw specifieke situatie redenen blijken die tegen de gegevensverwerking spreken.

Als gevolg van uw bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens in het kader van wettelijke bepalingen ook voor direct marketing worden verwerkt, dan kunt u eveneens bezwaar maken tegen deze verwerking.

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, dan worden deze door ons ook niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Uw bezwaar heeft werking voor de toekomst. Dit bezwaar kan informeel worden ingediend. Richt uw bezwaar indien mogelijk aan de bovengenoemde contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Een door u tijdens een bezoek aan de onlineshop afgegeven toestemming voor het gebruik van zogenoemde tracking-cookies kunt u hier snel en eenvoudig herroepen.

11. Recht op indienen van klacht bij een toezichthoudende autoriteit (art. 13 lid 2d AVG)

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van een verzoek door ons, heeft u het recht zich te wenden tot de hierboven genoemde functionaris voor gegevensbescherming of tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw deelstaat/land of de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd.

12. Verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel (art. 13 lid 3 AVG)

Een dergelijke verwerking is door ons principieel niet gepland.

Voor het geval wij mochten plannen om uw persoonsgegevens voor een hierboven niet genoemd doel te verwerken, dan zullen wij u daarover in het kader van de wettelijke bepalingen van tevoren informeren.

13. Veilige gegevensoverdracht

Wij beschermen uw gegevens met een veilige SSL-verbinding. Sleutellengte: RSA 2048 bit/128 bit. De gebruikersgegevens worden, afhankelijk van de functionaliteit van de browser, versleuteld door maximaal RC4 128 bit, Triple-DES 168 bit of AES 256 bit.

Daarbij worden alle gegevens in het bestelproces versleuteld, zoals bijv.:

 • naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.
 • gekozen betaalmethode
 • creditcard- en rekeninginformatie

Verder beveiligen wij onze websites en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

14. Wijziging van onze privacybepalingen

Om te kunnen voldoen aan de actuele wettelijke eisen of om de privacyverklaring bij wijzigingen van onze diensten aan te passen (bijv. invoering van nieuwe diensten), behouden wij ons het recht voor om deze bij gelegenheid te wijzigen.

Derhalve geldt bij een nieuw bezoek aan onze website telkens de nieuwe privacyverklaring.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar