Privacyverklaring

4.1.1. Bestelling

1. Algemeen

Hieronder willen wij onze plicht nakomen en u informeren over uw rechten en over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is vanaf 25 mei 2018 van kracht en schrijft in detail voor welke informatie over de verwerking van persoonsgegevens de klanten of betrokkenen ter beschikking moet worden gesteld. Wij voldoen graag aan deze wettelijke verplichting.

Voor zover nodig worden deze aanwijzingen bijgewerkt, op www.louis.nl/datenschutz gepubliceerd en kunnen door u worden bekeken.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke autoriteit voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Duitse wet gegevensbescherming is

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamburg
Duitsland

Tel.: 070 7111 500
E-Mail: service@louis.nl

(hierna: Louis).

3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen over de gegevensbescherming neemt u contact op met datenschutz@louis.de
Wij worden geadviseerd en ondersteund door de externe functionaris voor gegevensbescherming Wolfgang Mengel - www.das-beratung.de.

4. Verzamelen, verwerken en opslaan van de gegevens

Privacy en gegevensbescherming zijn voor ons erg belangrijk. Daarom houden wij ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens strikt aan de wettelijke voorschriften. Principieel verwerken wij alleen die gegevens die wij van u rechtstreeks op grond van onze zakelijke relatie met u of voor het opbouwen van een dergelijke relatie van u krijgen. Dit gebeurt, wanneer u met ons een overeenkomst sluit, een offerte aanvraagt, een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, een klantrekening aanmaakt, aan een prijzenspel deelneemt, ons wijzigingen van uw gegevens meedeelt, een verzoek aan ons richt of met vragen of reclamaties over een bestelling contact met ons opneemt. Deze gegevens worden door onze dienstverleners uitsluitend gebruikt voor het vervullen van hun taak. Een ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en dit gebeurt dan ook niet bij de door ons hiermee belaste dienstverleners.

Wanneer wij gegevens bij derden over u verzamelen, dan is dit uitdrukkelijk genoemd in de onderstaande beschrijvingen van de verwerkingsprocessen.

4.1. Verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (art. 6 lid 1b AVG)

4.1.1. Bestelling

Voor het verwerken van een bestelling verzamelen en slaan wij de noodzakelijke persoonsgegevens op voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Bij deze gegevens gaat het om fundamentele persoonsgegevens zoals bijv.: voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail. Voor verzending van de artikelen worden uw gegevens doorgegeven aan pakketdiensten. Als u kopen op rekening kiest, dan wordt uw kredietwaardigheid gecontroleerd.

Uw gegevens die zijn vereist voor het verwerken van uw bestelling, waaronder die voor onze betreffende afrekening met onze dienstverleners, geven wij aan andere bedrijven door die voor dit doel met ons samenwerken. Deze bedrijven kunnen drukkerijen, logistieke ondernemingen, aanbieders van e-maildiensten, dienstverleners voor het personaliseren van producten of externe betalingsdienstverleners zijn. In het geval van de selectie van creditcardbetaling, IDEAL of Paypal-betaling worden uw bestelgegevens voor de uitvoering van de betaling aan de respectieve betalingsdienstaanbieder doorgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) b Algemene verordening gegevensbescherming. Alle persoonsgegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Informatie voor het verifiëren van uw adres winnen wij in bij infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden (voor klanten in Duitsland en Zwitserland), Credify Informationssysteme GmbH, Gumpendorfer Straße 21, 1060 Wenen (voor klanten in Oostenrijk), Experian Nederland BV, Kantoorgebouw´t Schip, Verheeskade 25, 2521 BE Den Haag (voor klanten in Nederland). 

Voor dit doel verstrekken wij de hiervoor vereiste gegevens (uw volledige namen, uw adres en evt. uw geboortedatum) aan de vermelde bedrijven. Deze bedrijven gebruiken de gegevens vervolgens ook voor de verificatie van adressen resp. identiteitscontroles tegenover andere bedrijven alsmede voor overeenkomstige scoring-toepassingen. Bij scoring worden op basis van mathematisch-statistische methoden waarschijnlijkheidswaarden voor bepaald, toekomstig gedrag berekend, waarbij gebruik wordt gemaakt van overeenkomstige gegevens. Uw belangen worden hierbij door ons beschermd.

Aankoopbewijzen worden om boekhoudrechtelijke redenen conform de wettelijke termijn (6 of 10 jaar) bewaard.

4.2. Verwerking op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG)

4.2.1. Aanmaken van een klantrekening en verzending van nieuwsbrief

Bij het aanmaken van een klantrekening in onze onlineshop geeft u uw e-mailadres, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en geboortedatum op. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact op te nemen met u over uw rekening of uw transacties. Uw gegevens worden in onze klantendatabase opgeslagen en op uw verzoek gewist (zie punt 9).

Wanneer u de verzending van de nieuwsbrief via onze onlineshop activeert, dan gebeurt dit middels de zogenoemde double-opt-in-methode. Dat betekent: vóór de verzending van de eerste nieuwsbrief sturen wij u een bevestigingsmail waarin u opnieuw wordt gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u dit bevestigt via de link in deze mail, dan sturen wij u onze nieuwsbrief toe. Voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruiken wij de tool van een Duitse dienstverlener. Wij gebruiken persoonsgegevens die op het gebruik van de nieuwsbrief betrekking hebben, zowel voor statistische doeleinden als om de lezer m.b.t. bedrijfsspecifieke informatie, producten en diensten evenals reclamedoeleinden van ons bedrijf optimaal aan te spreken. U kunt de nieuwsbrief op elk moment gratis opzeggen met behulp van de daarvoor bestemde link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt hiervoor ook per e-mail of post contact opnemen met de onder punt 9 vermelde adressen.

4.2.2. Deelname aan prijzenspellen

Bij prijzenspellen gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over een eventuele prijs en om reclame te maken voor onze aanbiedingen. Uw gegevens worden in onze klantendatabase opgeslagen. Gedetailleerde aanwijzingen vindt u in onze deelnamevoorwaarden bij het betreffende prijzenspel. Door uw deelname aan het prijzenspel te versturen geeft u uw toestemming voor de gegevensverwerking voor het hierboven genoemde doel. Natuurlijk wissen wij uw gegevens op uw verzoek. Uiterlijk na drie jaar worden deze gegevens gewist.

4.2.3. Aanvragen van de LouisCard

Wanneer u onze kortingkaart, de LouisCard, aanvraagt, registreren wij uw fundamentele persoonsgegevens (waaronder bijv. naam, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres) en slaan deze in onze klantendatabase op. Voor de verzending van de LouisCard geven wij uw adres door aan onze dienstverlener United Products GmbH die in Burglengenfeld gevestigd is. Uw gegevens worden daarbij niet bij de dienstverlener opgeslagen.

4.3. In het kader van belangenafweging (art. 6 lid 1f AVG)

Uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is, verwerken wij uw gegevens buiten de eigenlijke uitvoering van een overeenkomst of een aanvraag voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of derden onder de volgende omstandigheden:

 • Opmerkingen over videobewaking in onze winkels zoals aldaar vermeld
 • direct marketing naar klanten in ons bestand
 • waarborging van de IT-veiligheid in het bedrijf
 • verhindering en opheldering van mogelijke strafbare feiten
 • maatregelen voor de verdere ontwikkeling van diensten
 • maatregelen voor management control
 • reclame en marketingmaatregelen, voor zover u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt
 • gepseudonimiseerde opslag van gegevens via cookies

Om een uniforme klantencommunicatie te waarborgen en een coherente, consistente database te kunnen bijhouden, voegen wij gastbestellingen van reeds geregistreerde klanten samen met deze klantaccount. Samenvoeging vindt plaats zodra reeds bij ons bekende gegevens worden gebruikt (bv. e-mailadres, geboortedatum, postcode). Als u het niet eens bent met deze procedure, neem dan contact op met service@louis.nl voordat u uw bestelling afrondt.

4.3.1. Nieuwsbrief via e-mail voor klanten in ons bestand

Als je een product bij ons hebt gekocht, kunnen we je ook onze e-mailnieuwsbrief voor klanteninformatie toesturen. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het verzenden van reclamenieuwsbrieven zonder dat je daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Voor bezwaar, opt-out en verzending gelden dezelfde voorwaarden als vermeld in punt 4.2.1.

4.3.2. Communicatie met Louis (per e-mail, telefoon, contactformulier)

Wanneer u per e-mail, telefoon of contactformulier contact opneemt met onze support, dan verzamelen wij eventueel persoonsgegevens zoals bijv. naam, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres. De gegevens dienen voor afstemming met uw opgeslagen klantgegevens en worden uitsluitend intern door medewerkers van de klantenservice gebruikt en verder verwerkt. Wij verschaffen ons in dit kader eventueel toegang tot uw klantrekening om u de noodzakelijke ondersteuning te kunnen bieden.

Bij een financiering in het filiaal behouden wij ons het recht voor een geautomatiseerde controle van uw kredietwaardigheid te verrichten.

Microsoft Bookings:

Op onze website gebruiken wij voor het online maken van afspraken de dienst Microsoft Bookings (onderdeel van Microsoft Office 365) van de aanbieder Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 (hierna: 'Microsoft'). Met deze software kan een reservering voor een afspraak ter plaatse met een filiaalmedewerkster of -medewerker van Detlev Louis Motorrad- Vertriebsgesellschaft mbH worden gemaakt. Een verbinding met deze dienst kan alleen tot stand worden gebracht wanneer u via een link resp. een knop op onze website, in een e-mailbericht of in de nieuwsbrief de online-reserveringsfunctie opvraagt. Voor het maken van een afspraak worden uw ingevoerde gegevens op het afsprakenformulier naar Microsoft verzonden. Meer informatie over de omgang met uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van Microsoft. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens met betrekking tot de dienst 'Microsoft Bookings' is art. 6, lid 1, 1e volzin, sub f) AVG (gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking). Het gerechtvaardigd belang volgt uit onze claim dat wij u een gebruikersvriendelijke website met een brede functionele omvang willen bieden en u op elk moment in staat willen stellen om, indien gewenst, snel en eenvoudig een afspraak met onze medewerkers en medewerksters te maken. Wij wijzen erop dat u voor het maken van een afspraak niet verplicht bent Microsoft Bookings te gebruiken. Wanneer u deze dienst niet wilt gebruiken, kunt u gebruikmaken van een van de andere aangeboden contactmogelijkheden om een afspraak te maken.

4.4. Ontvangers en categorieën ontvangers, indien niet vermeld onder punt 4.1.1 (art. 13, lid 1e, AVG)

Over landsgrenzen heen tussen de afzonderlijke Louis-maatschappijen bestaat de mogelijkheid van het uitwisselen van gegevens om bestellingen/aanvragen van klanten te bewerken.

5. Aanwijzingen m.b.t. datadiensten in de onlineshop

Wanneer u op onze website binnenkomt, worden logbestanden opgeslagen. Deze gegevens worden door ons niet toegewezen aan personen. Ook voegen wij deze gegevens niet samen met andere gegevensbronnen, noch worden deze met elkaar vergeleken. De geanonimiseerde gegevens dienen alleen voor de statistische analyse m.b.t. het bezoek aan onze internetpagina. Na de statistische analyse worden deze gegevens gewist.

5.1. Gebruikte datadiensten

Bing Ads: Deze website maakt gebruik van Bing Ads van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft"). Bing Ads maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De cookie heeft een beperkte geldigheid en dient niet voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog geldig is, kunnen Microsoft en wij zien dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Informatie die met behulp van de cookie wordt opgehaald, is bedoeld om verkoopstatistieken op te stellen. Wij vernemen het totaal aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en naar een pagina met een Conversion-Tracking-tag werden doorgestuurd. Een persoonlijke identificatie van deze gebruikers is daardoor echter niet mogelijk. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 punt f van de AVG uit het gerechtvaardigd belang bij doelgerichte reclame en de analyse van de werking en efficiëntie van deze reclame. U heeft het recht op elk moment bezwaar te maken tegen deze op artikel 6 lid 1 punt f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browsersoftware. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet volledig gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. U wordt in het vervolg niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken. Bing is gecertificeerd volgens "Privacy Shield", de overeenkomst tussen Amerika en de Europese Unie inzake gegevensbescherming, en zodoende verplicht tot naleving van de Europese privacyregels.
Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Google Ads: Deze website maakt gebruik van "Google Ads", een online-advertentieprogramma van Google Inc. ("Google"). Google Ads is een Conversion-Tracking dat ons helpt bij het beoordelen van de bezoekeracties. Zodra u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de Conversion-Tracking op uw computer opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen zodoende niet voor een persoonlijke identificatie. Bovendien hebben ze slechts een beperkte geldigheid. Voor zover de cookie actief is, kunnen wij zien dat u via een Google advertentie op onze website terecht bent gekomen. Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie. Op deze manier is het niet mogelijk dat cookies via de websites van Ads-klanten kunnen worden getraceerd. De informatie die met behulp van de Conversion-cookies wordt opgehaald, is bedoeld om Conversion-statistieken op te stellen. Hierbij vernemen wij het totaal aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en naar een pagina met een Conversion-Tracking-tag werden doorgestuurd. Daarbij ontvangen wij echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) punt f van de AVG uit het gerechtvaardigd belang bij doelgerichte reclame en de analyse van de werking en efficiëntie van deze reclame.

Remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc.: Deze website maakt gebruik van de remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Deze functie is bedoeld voor het analyseren van het gedrag en de interesses van de bezoekers. Voor de analyse van het websitegebruik, die de basis voor het maken van de op interesses afgestemde advertenties vormt, gebruikt Google cookies. Met behulp van deze cookies worden de bezoeken aan de website evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Hierbij worden geen persoonsgegevens van de bezoekers van de website opgeslagen.

Voor zover u aansluitend een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die met een hoge waarschijnlijkheid rekening houden met de tevoren opgevraagde product- en informatiegebieden. Hierbij worden uw gegevens eventueel ook naar de Verenigde Staten overgebracht. Voor het overbrengen van gegevens naar de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) punt f van de AVG uit het gerechtvaardigd belang om de bezoekers van de website doelgericht met reclame aan te spreken door voor bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op de interesses afgestemde advertenties te plaatsen, wanneer ze andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken. U heeft het recht op elk moment bezwaar te maken tegen deze op artikel 6 (1) punt f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door op de volgende link te klikken en de daar beschikbare plug-in te downloaden en installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl

Of u kunt het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (Network Advertising Initiative) op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde verdere informatie over opt-out te realiseren. Meer informatie over Google remarketing evenals de bijbehorende privacyverklaring vindt u op de volgende website: https://www.google.com/privacy/ads/

Quantum Metric: Deze website maakt gebruik van Quantum Metric, een webanalysedienst van Quantum Metric Inc ("Quantum"). Quantum maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Quantum in Duitsland en daar opgeslagen. Namens de exploitant van deze website zal Quantum deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te verlenen.

U kunt het verzamelen door Quantum voorkomen door in het algemeen bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies op onze website.

Voor meer informatie over Quantum, zie https://www.quantummetric.com/legal/privacy-policy/

Omwille van transparantie wijzen wij erop dat wij de Google Tag Manager gebruiken. Deze Manager registreert geen persoonsgegevens. De Tag Manager maakt voor ons veeleer het integreren en beheren van onze tags gemakkelijker. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere dienen voor het meten van traffic en bezoekersgedrag, het registreren van de uitwerking van online-advertenties en sociale kanalen, het inrichten van remarketing en afstemming op doelgroepen en het testen en optimaliseren van websites. Zie voor meer informatie over de Google Tag Manager https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html.

Google Marketing Platform (vormals DoubleClick by Google): Deze website blijft gebruik maken van Google's online marketing tool Campaign Manager. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties te plaatsen die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven, zodat ze niet meer dan eens kunnen verschijnen. Bovendien kan Campaign Manager cookie-ID's gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van Campaign Manager ziet en later de website van de adverteerder met dezelfde browser bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten cookies van Campaign Manager geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google met behulp van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van onze kennis: door de integratie van Campaign Manager ontvangt Google de informatie die u het betreffende deel van onze website heeft gebeld of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-service, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het voor de aanbieder mogelijk om uw IP-adres op te zoeken en op te slaan.

Bovendien stellen de gebruikte Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) cookies ons in staat om te begrijpen of u acties uitvoert op onze website nadat u toegang heeft gekregen tot of geklikt heeft op een van onze display- video-advertenties op Google of een ander platform via Campaign Manager (conversie tracking). Campaign Manager gebruikt deze cookie om de inhoud te begrijpen waarmee je op onze websites hebt gecommuniceerd om je later gerichte advertenties te sturen.

U kunt deelname aan dit traceerproces op een aantal manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, in het bijzonder door cookies van derden te onderdrukken om te voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door conversietrackingcookies uit te schakelen door uw browser in te stellen om cookies van het domein googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, te blokkeren, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) door de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties" uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling zal worden verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browsers via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites en de verwerking van deze informatie door Google verzamelt, door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is op https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en onder "Displayinstellingen", "Uitschakelingsuitbreiding campagnemanager".

Ga voor meer informatie over het Google Marketing Platform naar https://www.marketingplatform.google.com/about/ en voor het algemene privacybeleid van Google naar https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken: http://www.networkadvertising.org Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, van het DSGVO.

Google reCAPTCHA: Om onze online services te beschermen, gebruiken we CAPTCHA's waarmee we ervoor kunnen zorgen dat we te maken hebben met een mens aan de andere kant en niet met een spamprogramma. Omdat deze CAPTCHA's worden gehost op servers van Google, maakt Google een cookie aan voor de duur van de uitdaging. Lees hier het privacybeleid van Google Captcha.

RichRelevance®: Voor een klantgerichte vormgeving evenals de optimalisatie van onze website worden door oplossingen en technologieën van RichRelevance® geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en worden uit deze gegevens gebruiksprofielen onder pseudoniemen aangemaakt. Deze geanonimiseerde analyse van uw gebruik van onze website geeft de producten waar u interesse in had weer. Hiervoor worden cookies gebruikt die ervoor zorgen dat een internetbrowser kan worden herkend. De verzamelde gegevens worden zonder uw toestemming niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en worden ook niet samengevoegd met informatie over de persoon achter het pseudoniem. U kunt te allen tijde en met uitwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens: Opt-out.

RichRelevance® verzamelt en slaat gegevens in overeenstemming met de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) op en het gegevensbeschermingssysteem is gecertificeerd door de TÜV Saarland in overeenstemming met o.a. de V4.5 gegevensbeschermingsvoorschriften en de ISO/IEC 27000 internationale norm voor systemen voor informatieveiligheidsbeheer.

Belboon: Deze website maakt gebruik van tracking cookies van belboon GmbH met het merk belboon (www.belboon.com). Zodra de bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt, wordt een cookie geplaatst. De belboon GmbH gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te achterhalen. Daarnaast maakt belboon GmbH gebruik van zogenaamde trackingpixels. Deze maken het mogelijk informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren. De door cookies en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website en de levering van reclameformaten wordt doorgestuurd naar een server van belboon GmbH en daar opgeslagen. belboon GmbH kan onder andere herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. Onder bepaalde omstandigheden kan belboon GmbH deze (geanonimiseerde) informatie doorgeven aan contractuele partners, maar de gegevens worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.

Link naar onze gegevensbescherming (https://belboon.com/en/privacy/)

Het verzamelen en gebruiken van trackinggegevens kan worden gedeactiveerd door op de volgende link te klikken:

https://x9t5he7.r.louis.nl/ts/i5538403/tsv?settrackingoptout

Door te klikken op de "tracking opt-out"-link wordt een speciale cookie geplaatst die tracking in de webbrowser van het apparaat voorkomt. De tracking zal opnieuw worden geactiveerd als de tracking opt-out cookie wordt verwijderd.

Invoeging van de Trusted Shops Trustbadge: Voor de weergave van ons Trusted Shops-keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen evenals voor het aanbod van de Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling is op deze website de Trusted Shops Trustbadge ingevoegd.

Deze dient voor de behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarwegende gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de diensten waarvoor daarmee reclame wordt gemaakt, worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Duitsland.

Bij het opvragen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenoemd server-logbestand op dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het opvragen, verzonden hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het opvragen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Verdere persoonsgegevens worden uitsluitend naar Trusted Shops verzonden, voor zover u na voltooiing van een bestelling kiest voor het gebruik van Trusted Shops-producten of zich al voor het gebruik heeft geregistreerd. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten contractuele overeenkomst.

YouTube: Deze website maakt gebruik van de functie van YouTube LLC. om YouTube video's in te bedden. YouTube is een met Google Inc. verbonden bedrijf. Om de opgeslagen YouTube video's op onze website in een iFrame weer te geven, is de optie "Geavanceerde privacymodus" geactiveerd. Hierbij slaat YouTube geen informatie over de bezoekers van de website op. Zodra u een video op onze website bekijkt, wordt informatie naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door YouTube en Google, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://www.youtube.com/t/privacy.

Social Plugins: Voor de bescherming van uw gegevens gebruiken wij een technische oplossing die ervoor zorgt dat de gegevensoverdracht via Social Plugins naar de betreffende aanbieder van het sociale netwerk alleen plaatsvindt, wanneer u de Social Plugins activeert. In de uitgangstoestand van onze website zijn de geïntegreerde Social Plugins gedeactiveerd, zodat zonder een activering geen contact tot stand kan worden gebracht met de servers van de aanbieders van de sociale netwerken. Wanneer u de Social Plugins activeert door aan het einde van een website de knop van een sociaal netwerk te selecteren, gaat u daarmee akkoord met het overbrengen van uw gegevens naar de sociale netwerken. Door eerst bij de sociale netwerken uit te loggen en het wissen van de gezette cookies voorkomt u dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan onze website de over u verzamelde informatie toewijzen aan uw gebruikersaccount van het betreffende sociale netwerk. Voor zover u niet wilt dat uw verzamelde gegevens aan uw profiel op het betreffende sociale netwerk worden toegewezen, moet u zich vóór het bezoek aan onze website eerst afmelden bij het sociale netwerk. U kunt het laden van de plugins ook met add-ons voor uw browser helemaal voorkomen, bijv. met de ScriptBlocker "NoScript", te vinden op: noscript.net.

Deze website maakt gebruik van "Social Plugins" van de volgende Social-Media-aanbieders:

AanbiederContactMeer informatie
FacebookFacebook Inc., 1601 SCalifornia Ave, Palo Alto, California 94304, USA

Alle informatie over de gegevensbescherming van Facebook vindt u hier: http://nl-nl.facebook.com/about/privacy/

Facebook heeft zich onderworpen aan EU-US-Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

TwitterTwitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94043, USA

Alle informatie over de gegevensbescherming van Twitter vindt u hier: https://twitter.com/privacy

Twitter heeft zich onderworpen aan EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

PinterestPinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, IrlandAlle informatie over de gegevensbescherming van Pinterest vindt u hier: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy
YouTubeYouTube LLC, 901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, USA
Alle informatie over de gegevensbescherming van YouTube vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
5.2 Cookie-informatie
NameDescriptionLife spanDomainPartnerCookie type
esReferenceKeyThis cookie allows us to understand and improve how you use our site.1 yearlouis.deLouisRequired
QuantumMetricUserIDThis cookie is from Quantum Metric and allows us to understand and improve how you use our site.1 yearlouis.deLouisRequired
QuantumMetricSessionIDThis cookie is from Quantum Metric and allows us to understand and improve how you use our site.30 minutes of inactivitylouis.deLouisRequired
catalog-item-per-pageUsed to store user preferences for items displayed per page in catalogs.Session/varieslouis.deLouisAnalytic
category-context-catalog-sortUsed to store user preferences for sorting items in a catalog.Session/varieslouis.deLouisAnalytic
REMEMBERMEUsed to remember user login details.Session/varieslouis.deLouisAnalytic
www-louis-euThis cookie allows us to understand and improve how you use our site.5 minuteslouis.deLouisRequired
cookie-notice-acceptedCookie notice has been accepted/rejected6 months in case of opt-in or 1 month in case of opt-outlouis.deRichRelevanceMarketing
rich-relevance-sessionIs used for personalisation of the online shop.1 yearlouis.deRichRelevanceMarketing
rl_user_idIs used for personalisation of the online shop.1 yearlouis.deRichRelevanceMarketing
rl_anonymous_idIs used for personalisation of the online shop.1 yearlouis.deRichRelevanceMarketing
rr_rcsIs used for personalisation of the online shop.1 yearlouis.deRichRelevanceMarketing
_uetvidIt is used to store and track visits across websites13 monthslouis.deBing AdsAnalytic
_uetsidIt is used to store and track visits across websites1 daylouis.deBing AdsAnalytic
MSPTCThis cookie allows to serve relevant advertisements to visitors1 yearlouis.deBingAnalytic
MUIDMicrosoft User Identifier tracking cookie used by Bing Ads.1 yearlouis.deBingAnalytic
_gcl_auMarketing tracker made by Google Adsense2 monthslouis.deGoogleAnalytic
APISIDThey are used by Google to display personalized advertisments on Google sites, based on recent searches and pervious interactions.2 years.google.comGoogleAnalytic
HSIDThey are used by Google to display personalized advertisments on Google sites, based on recent searches and pervious interactions.2 years.google.comGoogleAnalytic
SIDThey are used by Google to display personalized advertisments on Google sites, based on recent searches and pervious interactions.2 years.google.comGoogleAnalytic
SAPISIDThey are used by Google to display personalized advertisments on Google sites, based on recent searches and pervious interactions.2 years.google.comGoogleAnalytic
SSIDThey are used by Google to display personalized advertisments on Google sites, based on recent searches and pervious interactions.2 years.google.comGoogleAnalytic
UULEThey are used by Google to display personalized advertisments on Google sites, based on recent searches and pervious interactions.1 day.google.comGoogleAnalytic
DVThey are used by Google to display personalized advertisments on Google sites, based on recent searches and pervious interactions.1 day.google.comGoogleAnalytic
ANIDThese cookies are intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.8 months.google.comGoogleAnalytic
CONSENTThese cookies are intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.Persistent.google.comGoogleAnalytic
1P_JARThese cookies are intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.1 month.google.comGoogleAnalytic
SIDCCThese cookies are intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.1 year.google.comGoogleAnalytic
OTZThese cookies are intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.2 months.google.comGoogleAnalytic
__Secure-APISIDThese cookies are intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.2 months.google.comGoogleAnalytic
__Secure-HSIDThese cookies are intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.2 months.google.comGoogleAnalytic
__Secure-SSIDThese cookies are intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.2 months.google.comGoogleAnalytic
__utmaThese third-party cookies (Google) are used by Google Analytics. They generate an anonymous user ID, which is used to carry out certain statistical controls.2 year.google.comGoogleAnalytic
__utmbThese third-party cookies (Google) are used by Google Analytics. They generate an anonymous user ID, which is used to carry out certain statistical controls.30 min.google.comGoogleAnalytic
__utmcThese third-party cookies (Google) are used by Google Analytics. They generate an anonymous user ID, which is used to carry out certain statistical controls.session.google.comGoogleAnalytic
__utmtThese third-party cookies (Google) are used by Google Analytics. They generate an anonymous user ID, which is used to carry out certain statistical controls.10 min.google.comGoogleAnalytic
__utmzThese third-party cookies (Google) are used by Google Analytics. They generate an anonymous user ID, which is used to carry out certain statistical controls.6 months.google.comGoogleAnalytic
__Secure-3PAPISIDThese cookies are used to deliver ads that are more relevant to you and your interests2 years.google.comGoogleAnalytic
__Secure-3PSID __These cookies are used to deliver ads that are more relevant to you and your interests2 years.google.comGoogleAnalytic
__Secure-3PSIDCCThese cookies are used to deliver ads that are more relevant to you and your interests2 years.google.comGoogleAnalytic
__Secure-ENIDThis cookie is set by Google and is used to store user preferences and information, such as language preferences and customized search results.13 months.google.comGoogleAnalytic
__Secure-3PSIDTSGoogle’s __Secure-3PSIDTS cookie collects information about your interactions with Google services and ads. It is used to measure advertising effectiveness and deliver personalised content based on your interests. The cookie contains a unique identifier.2 years.google.comGoogleAnalytic
_SECURE-1PSIDTSGoogle's __Secure-1PSIDTS cookie collects information about your interactions with Google services and ads. It contains a unique identifier.1 year.google.comGoogleAnalytic
SEARCH_SAMESITEThis cookie is used for the correct sending of data to Google.5 months.google.comGoogleAnalytic
_gaThis cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.2 year.gstatic.comGoogleAnalytic
_gidUsed to identify unique users.1 day.gstatic.comGoogleAnalytic
AEC‘AEC’ cookies ensure that requests within a browsing session are made by the user, and not by other sites. These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge 6 months .google.comGoogleAnalytic
APISIDPersonalizes Google ads on websites based on recent searches and interactions. Expires anytime between 6 months to 10 years. .google.comGoogleAnalytic
IDEUsed by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.390 daysdoubleclick.netGoogleAnalytic
DSIDUsed by Google to link user activity across devices and enable personalized ads.2 weeks.doubleclick.netGoogleAnalytic
__Secure-1PAPISIDUsed for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests.2 years.google.comGoogleAnalytic
__Secure-1PSIDUsed for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests.2 years.google.comGoogleAnalytic
__Secure-1PSIDCCUsed for security and fraud prevention.1 year.google.comGoogleAnalytic
__Secure-1PSIDTSUsed for security purposes to store encrypted information.1 year.google.comGoogleAnalytic
ar_debugUsed for debugging purposes by developers.Sessiondoubleclick.netGoogleAnalytic
NIDThese cookies are used by Google to store user preferences and information while viewing pages with Google Maps on them.6 months.google.comGoogleAnalytic
_cfuvidThe _cfuvid cookie is used to allow the Cloudflare WAF to distinguish individual users who share the same IP address. Visitors who do not provide the cookie are likely to be grouped together and may not be able to access the site if there are many other visitors from the same IP address.When browser is closed.vimeo.comVimeoAnalytic
OptanonAlertBoxClosedThis cookie is set by websites using certain versions of the cookie law compliance solution from OneTrust. It is set after visitors have seen a cookie information notice and in some cases only when they actively close the notice down. It enables the website not to show the message more than once to a user. The cookie has a one year lifespan and contains no personal information.1 month.vimeo.comVimeoAnalytic
__cf_bmCloud flare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions.1 hour.vimeo.comVimeoAnalytic
vuidThis first party cookie created by Vimeo is used to assign a Vimeo Analytics unique id.365 days.vimeo.comVimeoAnalytic
OptanonConsentContain the consent status of a visitor is indicated using the first party OptanonConsent cookie.2 days.vimeo.comVimeoAnalytic
_abexpsThis Vimeo cookie helps Vimeo remember the settings you have made. This could be a preset language, region or user name, for example. In general, the cookie stores information about how you use Vimeo1 year.vimeo.comVimeoAnalytic

*Het domein van onze cookies is afhankelijk van de bezochte website van Louis (louis.de, louis.eu, m.louis.eu, ...)

5.3. Cookie-instellingen

Klik hier om de cookie-instellingen opnieuw in te stellen.

6. Gevolgen bij het niet beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de in de EU geldende AVG en de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) evenals alle andere belangrijke wetten verwerkt.

De door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens hebben wij nodig voor het afsluiten van de overeenkomst. Het afsluiten of het beschikbaar stellen van een dienst of het verzenden van uw artikelen is zonder het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens niet mogelijk!

7. Doorgeven aan derde landen (art. 13 + 14 lid 1f AVG)

Doorgeven van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vindt plaats zoals hierna beschreven.

Voor het beschikbaar stellen van de inhoud en voor de lastverdeling voor onze onlineshop gebruiken wij het Content Delivery Network (CDN) van Akamai. Vanwege de soort dienstverlening van Akamai kunnen gegevens van de bezoekers van onze websites in enkele gevallen worden doorgegeven naar derde landen buiten de EU/EER. Met Akamai als dienstverlener die is gevestigd in de VS en waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie (Privacy Shield)), hebben wij een dienovereenkomstige overeenkomst voor de behartiging van de rechten van betrokkenen voor onze klanten gesloten.

Voor sommige programmeringsservices gebruiken wij IT-teams in Servië. Voor Servië is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, daarom hebben wij een contract met standaardcontractbepalingen met de dienstverlener.

In het geval van klanten die een bestelling in onze onlineshop vanuit een land buiten de EU of EER hebben geplaatst, worden persoonsgegevens doorgegeven aan de bestellanden voor de uitvoering van de overeenkomst, voor zover dit voor de bewerking van de bestelling noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is.

8. Periode van opslag (art. 13 lid 2a AVG)

Voor zover niet zoals boven aangegeven precies genoemd, slaan wij als verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens uw persoonsgegevens uitsluitend op voor de periode die voor het bereiken van de opslagdoelstelling nodig is of overeenkomstig de voorschriften, wetten en richtlijnen van de Europese wetgever of de nationale wetten.

Is de door de wetgevers voorgeschreven opslagtermijn verstreken of is de noodzaak van de opslag vervallen, dan worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften afgeschermd of gewist.

De periode van opslag blijkt uit de looptijd van onze overeenkomsten, op grond van wettelijke verjaringstermijnen, die volgens het Duits burgerlijk wetboek (BGB) doorgaans drie jaar duren, of gedetailleerde richtlijnen uit de Duitse wet inzake rijksbelastingen, het Duitse wetboek van handel en andere wettelijke voorschriften.

Wanneer u wenst dat uw klantrekening wordt gewist, worden de daar beschikbare gegevens ook in het kader van onze back-ups binnen tien jaar volledig van onze informatiedragers gewist.

9. Rechten van betrokkenen (recht van inzage, rectificatie, beperking en bezwaar conform art. 13 lid 2b AVG)

U kunt uw door de wetgever verleende rechten op elk moment doen gelden. Dit zijn voornamelijk de volgende rechten:

 • recht van inzage (art. 15 AVG)
 • recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • recht op wissing (art. 17 AVG)
 • recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

U heeft het recht om op elk moment inzage te krijgen in uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Eveneens heeft u het recht op rectificatie, afscherming of, afgezien van de voorgeschreven opslag van gegevens voor de bedrijfsvoering, wissing van uw persoonsgegevens. Uw verzoek om inzage wordt door ons in versleutelde vorm beantwoord om de gegevensbescherming te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat er op elk moment rekening kan worden gehouden met een afscherming van gegevens, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een lockbestand ter beschikking worden gesteld. U kunt ook de wissing van de gegevens verlangen, voor zover er geen wettelijke archiveringsverplichting bestaat. Voor zover een dergelijke verplichting bestaat, schermen wij uw gegevens desgewenst af. U kunt wijzigingen of het intrekken van een toestemming door een dienovereenkomstige mededeling aan ons met werking voor de toekomst uitvoeren.

Natuurlijk verstrekken wij u daarnaast altijd informatie over de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens. Graag rectificeren of wissen wij deze ook op uw verzoek, voor zover wettelijke bewaarplichten dit niet in de weg staan. Aanvragen m.b.t. inzage, rectificatie of wissing van gegevens kunnen als volgt worden ingediend:

per post:
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH

- Datenschutz-

Rungedamm 35
21035 Hamburg
Duitsland

Wij willen u er volledigheidshalve hier op wijzen dat er wat betreft het recht van inzage of wissing conform §§ 34 en 35 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) beperkingen kunnen zijn.

10. Recht van intrekken van toestemming (art. 13 lid 2c AVG)

U heeft het recht uw aan ons verleende toestemmingen voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken. Meer hierover vindt u in het onderste kader: Recht van bezwaar conform art. 21 AVG:

Recht van bezwaar conform art. 21 AVG

U heeft het recht uw aan ons verleende toestemming m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Ook wanneer wij uw gegevens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen verwerken, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking, voor zover uit uw specifieke situatie redenen blijken die tegen de gegevensverwerking spreken.

Als gevolg van uw bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens in het kader van wettelijke bepalingen ook voor direct marketing worden verwerkt, dan kunt u eveneens bezwaar maken tegen deze verwerking.

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, dan worden deze door ons ook niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Uw bezwaar heeft werking voor de toekomst. Dit bezwaar kan informeel worden ingediend. Richt uw bezwaar indien mogelijk aan de bovengenoemde contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Een door u tijdens een bezoek aan de onlineshop afgegeven toestemming voor het gebruik van zogenoemde tracking-cookies kunt u hier snel en eenvoudig herroepen.

11. Recht op indienen van klacht bij een toezichthoudende autoriteit (art. 13 lid 2d AVG)

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van een verzoek door ons, heeft u het recht zich te wenden tot de hierboven genoemde functionaris voor gegevensbescherming of tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw deelstaat/land of de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd.

12. Verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel (art. 13 lid 3 AVG)

Een dergelijke verwerking is door ons principieel niet gepland.

Voor het geval wij mochten plannen om uw persoonsgegevens voor een hierboven niet genoemd doel te verwerken, dan zullen wij u daarover in het kader van de wettelijke bepalingen van tevoren informeren.

13. Veilige gegevensoverdracht

Wij beschermen uw gegevens met een veilige SSL-verbinding. Sleutellengte: RSA 2048 bit/128 bit. De gebruikersgegevens worden, afhankelijk van de functionaliteit van de browser, versleuteld door maximaal RC4 128 bit, Triple-DES 168 bit of AES 256 bit.

Daarbij worden alle gegevens in het bestelproces versleuteld, zoals bijv.:

 • naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.
 • gekozen betaalmethode
 • creditcard- en rekeninginformatie

Verder beveiligen wij onze websites en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

14. Wijziging van onze privacybepalingen

Om te kunnen voldoen aan de actuele wettelijke eisen of om de privacyverklaring bij wijzigingen van onze diensten aan te passen (bijv. invoering van nieuwe diensten), behouden wij ons het recht voor om deze bij gelegenheid te wijzigen.

Derhalve geldt bij een nieuw bezoek aan onze website telkens de nieuwe privacyverklaring.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar