Louis prijzenspel – deelnamevoorwaarden

Aanwijzing

Deze actie staat in geen enkele verbinding met Facebook en wordt op geen enkele wijze door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. De ontvanger van de door de deelnemers beschikbaar gestelde gegevens is niet Facebook, maar Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Rungedamm 35, 21035 Hamburg, Duitsland (hierna „exploitant“ genoemd).

Deelnamevoorwaarden

Alle gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar kunnen aan het prijzenspel deelnemen. De sluiting van de inzendingstermijn voor prijzenspelen wordt op de officiële post van het prijzenspel bekendgemaakt. Vervolgens worden de winnaars vastgesteld en op Facebook bekendgemaakt. De deelnemers gaan ermee akkoord dat ze na afloop van het prijzenspel na de verloting in een commentaar bekend worden gemaakt. De beschikbaar gestelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen met de winnaar en het beheer van de prijzen. Vragen, suggesties en klachten dienen daarom uitsluitend aan de exploitant te worden gericht. Bovendien mag de exploitant via e-mail contact opnemen met de deelnemer. Wanneer wordt gehandeld in strijd met de deelnamevoorwaarden of een poging wordt gedaan tot technische manipulatie, kan de exploitant bepaalde deelnemers van de actie uitsluiten. In dergelijke gevallen kunnen prijzen alsnog in beslag worden genomen en worden teruggeëist. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte contactgegevens. Bij een onjuiste toewijzing van prijzen wegens het verstrekken van onjuiste gegevens vervalt het recht op alle prijzen. De exploitant stelt de winnaar vast en deelt hem of haar dit na afloop van de actie mee. De winnaar dient de prijs vervolgens middels een bericht te bevestigen. Vindt er binnen 48 uur geen bevestiging plaats, dan behoudt de exploitant zich het recht voor de prijs aan andere deelnemers toe te kennen. De prijs is niet inwisselbaar en evenmin overdraagbaar. Contante betaling is uitgesloten, evenals de gerechtelijke weg. De verantwoording inzake een eventuele belastingheffing over de prijs ligt bij de winnaar zelf. Indien de exploitant de prijs niet beschikbaar kan stellen om redenen die buiten zijn invloedssfeer vallen, behoudt de exploitant zich het recht voor een gelijkwaardige vervanging te leveren. Zodra de prijs aan de vervoerder is meegegeven, draagt de winnaar het risico van een toevallige verslechtering en overmacht. Technische of overige problemen buiten de invloedssfeer van de exploitant vallen niet onder de aansprakelijkheid van de exploitant. Door het deelnemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze deelnamevoorwaarden. Indien er onvoorziene omstandigheden optreden, behoudt de exploitant zich het recht voor het spel en de verloting geheel of gedeeltelijk, zonder aankondigingen vooraf, te wijzigen, te beëindigen of te onderbreken. Tot deze omstandigheden behoren in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het optreden van een computervirus, een programmafout, het niet-geautoriseerd ingrijpen door derden en mechanische of technische problemen die buiten de controle en invloedmogelijkheid van de organisator liggen.

Slotbepalingen

Op dit prijzenspel is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Deze deelnamevoorwaarden, inclusief de mechanieken van het prijzenspel, vormen de afsluitende regelingen van de actie. Indien sommige bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, zal dit de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden niet aantasten.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar